nieuws

over de zwemlessen

Route Mirandabad

15 mei 2020

Aankomende zondag zullen de eerste zwemlessen weer in het doelgroepenbad van De Mirandabad beginnen.
Uw kind kan alleen komen zwemmen als u daar bericht over heeft ontvangen. Naast extra toezichthouders en hygiënemaatregelen is er ook een aangepaste looproute in het zwembad voor aankomst en vertrek.

Het doelgroepenbad van De Mirandabad (De Mirandalaan 9) heeft een aparte ingang rechts van de hoofdingang met glazen schuifdeuren. Klik hier voor meer informatie en route.

Onderstaand de plattegrond van het doelgroepenbad:

————————–

This Sunday the first swimming lessons will start again in the special pool of De Mirandabad.

Your child can only come to the swimming lessons if you have been notified. In addition to extra supervisors and hygiene measures, there is also an adapted walking route in the pool for arrival and departure.

De Mirandabad’s special pool (De Mirandalaan 9) has a separate entrance to the right of the main entrance with sliding glass doors. Click here for more information and route.

Below the map of the target group pool:

Previous
Next

Start Mirandabad

11 mei 2020

Zoals gemeld kan er weer gezwommen worden in de binnen baden. Maar dus niet in elk zwembad en tot nu toe is ook niet duidelijk wanneer elk zwembad open gaat. Het doelgroepen bad van het De Miranda gaat waarschijnlijk dinsdag of woensdag open. Vanaf zondag 17 mei zal de Oerbron weer gaan beginnen met het diplomazwemmen in het doelgroepen bad van het De Miranda. De zwembaden van De Werf en Reade zullen voorlopig nog niet open gaan. Dit zijn zorg instellingen die aan strengere voorwaarden moeten voldoen. Mocht hierover meer duidelijkheid ontstaan dan zullen we u direct op de hoogte houden.

In verband met het Coronavirus is er door De Oerbron voor de lessen op de woensdag en zondag in het De Miranda bad een aangepast schema gemaakt. Dit geldt voor de kinderen die zonder ouders zwemmen. Het Ouder en Kindzwemmen en de Potvissen groepen met ouders hebben tot nader order geen les! Het zwembad vindt het risico te groot.  In De Miranda bad zullen groepen die daar al zwemmen weer beginnen  evenals alle abc groepen (Zeeanemoon diploma A, Zeepaard diploma B, en Zeehond diploma C), dus ook die van Reade en De Werf. Door deze kinderen “voorrang” te geven gaan  we proberen zoveel mogelijk kinderen op 20 juni af te laten zwemmen. De vrij gekomen ruimte kunnen we dan benutten om andere kinderen weer te laten zwemmen.

De lessen zullen in elk geval doorgaan tot en met zondag 12 juli. Misschien nog langer.

De ouders van kinderen die kunnen gaan beginnen op zondag 17 en woensdag 20 mei krijgen een apart bericht met ons Corona protocol bij- en in- het zwembad, het aangepaste schema en een route kaart voor in het zwembad.

——————————————–


From Sunday May 17th, the Oerbron will start with diploma swimming in the special pool of the De Miranda. The swimming pools of De Werf and Reade will not open yet. These are healthcare institutions that must meet stricter conditions. Should this become clear, we will keep you informed immediately.

De Oerbron has made an adjusted schedule for the lessons on Wednesday and Sunday in the De Miranda bath. This applies to the children who swim without parents. Parent and Child Swimming and Potvissen groups with parents have no lessons until further notice! The pool thinks the risk is too great.

In De Miranda bath groups that already swim there will start again as well as all ABC groups (Zeeanemoon diploma A, Zeepaard diploma B, and Zeehond diploma C), including those of Reade and De Werf. By giving these children “priority” we will try to have as many children as possible get their diploma on June 20th. We can then use the vacant space to let other children swim again.

The lessons will in any case continue until Sunday July 12th (maybe longer).

The parents of children who can start on Sunday 17 and Wednesday 20 May will receive a separate message with our Corona protocol at the pool and in the pool, the adjusted schedule and a route map for the pool.

Verlenging maatregelen

4 mei 2020

De maatregelen inzake het Coronavirus zijn verlengt tot 20 mei. Tot aan die tijd blijven de zwembaden gesloten en zal er dus niet gezwommen kunnen worden.

Vanuit de zwembrancheorganisatie wordt er momenteel een protocol ontwikkeld om het ouder en kind- en diplomazwemmen op een veilige manier op te starten. Dit zal uitgaan van 3 fases. Zodra hier meer over bekend is zullen wij onze leden per mail informeren.

—————————–

The measures regarding the Coronavirus have been extended until May 20th. Until then, the pools will remain closed, so swimming will not be possible.

The swimming industry organization is currently developing a protocol to safely start the parent and toddler and diploma swimming. This will be based on 3 phases.

As soon as we receive more information about this, we will inform our members by email.

Geen les tot 6 april

16 maart 2020

Zoals u inmiddels weet heeft de Nederlandse regering zondagavond 15 maart  besloten om de meeste openbare ruimten tot 6 april te sluiten. Dat geldt ook voor alle zwembaden. Tot 6 april zijn er dus geen lessen.

Er zijn wat vragen binnen gekomen over inhalen van lessen en/of financiële compensatie. We kunnen dit nu nog niet overzien. Voor u maar ook voor ons is het een nieuwe en unieke situatie. De komende weken zullen we hier mee bezig gaan.

We hopen dat u en uw gezin de aankomende weken in goede gezondheid door mogen brengen en dat we u vanaf 8 april weer in het zwembad mogen begroeten.

—————————–

As you already know, the Dutch government decided Sunday evening to close most public spaces till 6 April. This also applies to all swimming pools. Until April 6, there are no classes.

We received some questions about catching up on lessons and / or financial compensation. We cannot overlook the situation at this moment. For you but also for us it is a new and unique situation. In the coming weeks we will be working on this.

We hope you and your family can spend the coming weeks in good health and that we may welcome you from April 8 back in the pool.

Coronavirus Update

13 maart 2020 

De zorginstellingen Reade en De Werf hebben net besloten om uit voorzorg  het zwembad tot nader order te sluiten. In deze zwembaden gaan de lessen dus niet door.
De lessen in het doelgroepen bad van het De Miranda bad gaan in overleg met het zwembad wel gewoon door. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voor doen dan zullen we meteen contact opnemen.

—————————–

The healthcare institutions Reade and De Werf have just decided as a precaution, to close the pool until further notice. In these pools there are no classes.
The lessons in the special pool of De  Miranda will be continued after consultation and cooperation with the pool. Should there be any new developments we update you. 

Coronavirus

10 maart 2020

In Nederland neemt de Corona besmetting langzaam maar zeker toe. Er is nog geen reden tot paniek. Wel is het belangrijk de aanwijzingen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) te volgen. Mocht u of uw kind koorts hebben en overmatig hoesten; blijf dan thuis. Zonder symptomen kunt u gewoon komen zwemmen. Het Corona virus lijkt niet overdraagbaar te zijn in het water. Wel via de lucht (via hoesten).

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Raak je gezicht zo min mogelijk aan

—————————–

In the Netherlands the Corona infection is increasing. Yet there is no reason to panic. It is important to follow the directions of the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment). If you or your child has a fever and is coughing excessively; stay at home. Without any symptoms you can come to the swim lessons. The Corona virus doesn’t seem to be transferred in the water but is through the air (by coughing).

The most important measures people can take to prevent the spread of the coronavirus are straightforward. These measures apply to all viruses that can cause the flu and colds. It is always important to follow up these basic hygiene measures:

  • Wash your hands with soap regularly
  • Cough and sneeze on the inside of your elbow
  • Use paper handkerchiefs
  • Do not shake hands
  • Try not to touch your face
Add to cart